Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam:Studie Bijdehand v.o.f.
Postadres:Postbus 19, 3214 ZG in Zuidland
Vestigingsplaats:Zuidland
Website:http://www.studiebijdehand.nl
KvK-nummer: KVK 24456850
BTW-identificatienummer:NL820590605B01
Bank:NL53 INGB 0657 5904 87

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten en aangeboden (koop)overeenkomsten van Studie Bijdehand tussen Studie Bijdehand en de koper.
3.Voordat de overeenkomst wordt gesloten, zijn deze algemene voorwaarden voor de koper oproepbaar via de website www.studiebijdehand.nl, aan te vragen per post en/of aan te vragen door middel van het sturen van een e-mail.
4.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen.
5.Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
6.Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 3 - Het aanbod
1.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. De afbeeldingen die Studie Bijdehand gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studie Bijdehand niet.
2.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 - Offertes
1.Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging ter acceptatie aan de potentiële koper. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2.Offertes via de website blijven vanaf het moment van aanmaken drie dagen geldig. Na deze periode wordt de offerte geannuleerd.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.De koper bevestigt de overeenkomst middels het doen van de betaling, het afgeven van een machtiging of het instemmen met een aankoop op krediet.
2.Studie Bijdehand bevestigt de overeenkomst middels het sturen van een factuur.
3.De overeenkomst komt tot stand op het moment dat aan lid 1 en lid 2 van dit artikel is voldaan.
4.Indien de koper het aanbod via de website heeft aanvaard, bevestigt Studie Bijdehand onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Studie Bijdehand passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Studie Bijdehand daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6.Studie Bijdehand kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Studie Bijdehand op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7.Studie Bijdehand zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.Het contactadres waar de consument met klachten terecht kan;
b.De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van retourneren;
c.Waar de consument de overige voorwaarden kan raadplegen.

Artikel 6 - De prijs
1.De prijs en de eventuele verzendkosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen.
2.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen gericht op consumenten zijn inclusief BTW. De bij producten of diensten genoemde prijzen gericht op bedrijven zijn exclusief BTW.
3.Indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen maar voor de dag van levering er ons inziens onvoorziene kosten optreden dan behouden wij ons het recht voor om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 7 - Betaling
1.De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan zoals met de verkoper is overeengekomen.
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studie Bijdehand te melden.
3.Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten of te annuleren, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
1.Studie Bijdehand zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal, zodra dit bekend is bij Studie Bijdehand, dit de koper worden medegedeeld en zal Studie Bijdehand het daarbij behorende bedrag uiterlijk binnen dertig dagen na melding terugbetalen.
4.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Studie Bijdehand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.Indien de consument een verkeerde levering ontvangt is de consument verplicht hierover melding te maken en de incorrecte goederen terug te sturen. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Studie Bijdehand.
6.Tevens heeft u de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Studie Bijdehand daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk, danwel digitaal (e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
7.Levering van de bestelde goederen zal plaatsvinden zoals aangegeven op de website. Deze leveringsinformatie zal Studie Bijdehand zo actueel en zorgvuldig mogelijk publiceren. Aangegeven levertijden zijn richtlijnen.
8.Studie Bijdehand is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
1.Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van de overeenkomst aan Studie Bijdehand verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 10 - Retourneren
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste dertig dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Studie Bijdehand retourneren.
3.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.Het risico (zoekraken, beschadiging e.d.) van de retourzending ligt bij de koper.
5.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Studie Bijdehand dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending terugbetalen.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie
1.Studie Bijdehand staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door Studie Bijdehand, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Studie Bijdehand jegens Studie Bijdehand kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1.Studie Bijdehand is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de readers. De content wordt aangeleverd door derde partijen die aangegeven staan in het aanbod.
2.Indien de inhoud van de readers inbreuk maken op de auteursrechten dan is Studie Bijdehand hiervoor niet aansprakelijk. Aansprakelijkheid ligt in dit geval bij de derde partij die de aanlevering van de inhoud aan ons heeft verzorgd.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studie Bijdehand, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument ter zake zijn rechten verliest.
2.Bij Studie Bijdehand ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studie Bijdehand binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.Een klacht ontstaat indien het probleem of de opmerking die de consument heeft over een product dat hij/zij heeft aangeschaft niet naar tevredenheid door de verkoper is opgelost.

Artikel 14 - Overmacht
1.Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
2.Studie Bijdehand is voor inhoud van de readers afhankelijk van de aanlevering van derde partijen. Indien deze aanlevering te laat plaatsvindt dan valt dit ook onder overmacht. In dit geval gelden dezelfde punten als benoemd in lid 1 van artikel 13.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
1.Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.